top of page

OMHÄNDERTAGNA
Barn och Unga

Uppdateringar

2024-02-04

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR PROJEKT RÅGSVED 2024

 

 

SÖNDAGEN DEN 25 FEBRUARI KLOCKAN 15 PÅ BERGSGATAN 4 PÅ KUNGSHOLMEN I STOCKHOLM.

DAGORDNING:

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år.

11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år samt suppleant för en tid av ett år.

12. Val av en revisor.

13. Val av valberedning om minst två personer varav en är sammankallande.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Ärende:

Styrelsen kommer att föreslå att föreningen tills vidare blir vilande.

 

15. Övriga frågor.

Detta beroende på att föreningen inte längre har tillräckliga personella eller ekonomiska resurser att driva verksamheten. Projekt Rågsved har gjort ett enastående arbete under många år. Nu är det nya tider, nya utmaningar och föreningen hälsar alla initiativ för att verksamheten på ett eller annat sätt kan fortgå i annan form.

 

Anmäl gärna närvaro med SMS till

076-8452400

 

MYCKET VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET SÖNDAGEN DEN 25 FEBRUARI PÅ BERGSGATAN 4.

 

 

Rågsved den 4 februari 2024

 

Björn Cronstedt

Ordförande

2022-03-06

VI ÄR GLADA ATT BOTKYRKA KOMMUN HAR EN SOCIALTJÄNST SOM ÄR ÖPPEN TILL ATT SAMARBETA MED CIVILA SAMHÄLLET FÖR ATT HITTA LÖSNINGAR TILL OLIKA KOMPLICERADE LVU-BESLUT!

Under de senaste tre åren har Projekt Rågsved följt ett antal ärenden där barn omhändertagits av sociala myndigheter enligt LVU. Vi har kunnat se att handläggningen av socialtjänsten brustit i många avseenden. Detta medför att socialnämnd, och efter överklaganden, Förvaltningsrätt och Kammarrätt fattar beslut och domar på felaktiga grunder. Vi ser också att den granskande myndigheten IVO också brister i sin granskning. De kopierar ofta socialnämndens beskrivning hur fel den än kan vara. Dessutom ser vi att ansvars- och befogenhetsgränserna mellan domstolarna och IVO är så flytande och otydliga att de inte sällan bara hänvisar till varandra och tar inte ställning eller beslut i viktiga ärenden. Familjer och deras barn hamnar i ett tomrum som ingen tar ansvar för. Då faller allt tillbaka på socialnämndens beslut utifrån socialtjänstens bristfälliga förslag. Hur fel och ogrundat det än kan vara. 

 

Samtidigt har vi också mött socialtjänster som arbetar konstruktivt och finner okonventionella lösningar i komplicerade ärenden där de sätter barnets situation i centrum. Det kan ha varit fel och brister, men det viktiga är att lyssna till barnet även om det ändrar sin berättelse. Botkyrka är en kommun som har en socialtjänst som är öppen och söker olika lösningar. De samarbetar bland annat med civila samhället där organisationer har särskilda kunskaper och erfarenheter från arbete med utsatta barn ingår. Med detta samarbete får socialtjänsten ett ytterligare redskap som kan underlätta, öppna och möjliggöra konstruktiva samtal, bättre förståelse och särskilda lösningar för barn och föräldrar i komplicerade situationer efter ett LVU-beslut. Det välkomnar vi! 

2022-03-02

TACK FÖR ALLA ENKÄTSVAR! VI HAR 890 SVAR OCH DET FORTSÄTTER KOMMA IN NYA!

Som ett första steg har vi skrivit en rapport ”Är LVU rättssäkert för alla” och skickat till ansvariga myndigheter och instanser som har mandat och möjlighet att förändra systemfel som leder till att barn omhändertas enligt LVU utan att det skulle behövas.

Vi har delat rapporten till ett 15-tal myndigheter och alla riksdagspartier.

Hittills har vi fått svar från nio av dessa. Följande har bett om möte med oss:

Socialdepartementet, Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen och Centerpartiets riksdagskansli.

Vi kommer att ha möten med dessa under mars månad.

Efter dessa möten utvärderar vi och ser vad som blir nästa steg.

Arbetet fortsätter!

Skärmavbild 2022-03-05 kl. 19.40.48.png

ÄRENDEN SOM VI FÖLJER

Ärendet - 1

bottom of page