top of page

Guide & Lotsning

Projekt Rågsveds ''Utanförskapskarta'' visar på ett pedagogiskt sätt svårigheterna och utmaningarna i att guida människor som är i eller varit i utanförskap in i samhället igen. 

Det är många stationer som ska passeras för att en deltagare ska kunna komma tillbaka och delta som fullvärdig medborgare i samhället. med de rättigheter och skyldigheter det innebär utifrån sina förutsättningar, Det är en svår och komplicerad process. Utan stöd och hjälp är det nästan omöjligt. 

Kartan II.png

Projekt Rågsved arbetar för ”Ett Rågsved för alla!”

Syftet är att bygga ett bra, nära, hållbart och utvecklande samhälle i Rågsved byggt på rättigheter, ansvar, respekt, förståelse och solidaritet. De boende i Rågsved ska inbjudas att vara delaktiga och aktiva och engagerade medborgare för att tillsammans bidra med det bästa vi har att ge för ett bättre samhälle för Ett Rågsved för alla.

 

I Rågsved bor 12.000 invånare. Av dessa är 8 000 utrikes födda eller inrikes födda av två utrikesfödda föräldrar. I Enskede-Årsta-Vantör är det också betydligt fler barn som själva är utlandsfödda eller har föräldrar som är födda utanför Sverige som lever i fattigdom. Bland barn till svenskfödda föräldrar är det 2,5 % som lever i fattigdom. Motsvarande siffra bland barn med utländsk bakgrund är 15,8 % (Rädda Barnen, 2015).

 

80062228_835229166911955_758565733136754

Denna omvärldsanalys ämnar ge en nulägesbild av stadsdelen Rågsved som beskrivs som högst prioriterad i LUP (Lokalt utvecklingsprogram) för

Enskede-Årsta-Vantör

 

RÅGSVEDS GUIDEHUS

GUIDHUSET är en trygg och vänlig miljö där människor i utsatthet och utanförskap är centrum för en beredningsprocess. Syftet är att personen ska få berätta sin historia på en plats och inte slussas runt mellan olika myndigheter och upprepa sin historia och sina dokument för fler personer.

GUIDHUSET är ett samarbete, samverkan och samråd mellan ideella guider och polis, socialtjänst, hälsovård och psykiatri, arbetsförmedling och försäkringskassa och andra instanser och institutioner.

GUIDHUSET ska ge ett tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande och arbetsmodellen ska underlätta och effektivisera handläggningen och stärka den utsatte personens skydd och grundläggande rättigheter.

GUIDHUSET bygger på gjorda erfarenheter av Barnahus. Om myndigheter omorganiserar sina resurser till fördel för den utsatte och personen i utanförskap, samråder, samverkar och samarbetar kan en gemensam plan göras tillsammans. Då finns en gemensam övergripande problembild, olika aspekter kan tas under övervägande och en gemensam plan på åtgärder, stöd och resurser beslutas. Arbetsmodellen effektiviserar handläggningen för alla myndigheter, instanser och institutioner och den ger den enskilde personen stöd vid ett och samma bord.

GUIDHUSET kan drivas av ideella krafter och ha en personal med människor med egna erfarenheter av utsatthet och utanförskap. Musketörerna i Rågsved och Convictus/Bryggan har mångårig erfarenhet av att guida och lotsa människor i utsatthet och utanförskap. De senaste tio åren har enbart Musketörerna guidad fler än 700 personer till grundläggande rättigheter.

GUIDHUSET ska, efter att guiderna gjort en första genomgång av deltagarens situation och behov, ha möjlighet att kalla handläggare från relevanta myndigheter, instanser och institutioner för att vid ett och samma tillfälle gå igenom ärendet, se vilka åtgärder som bör tas och göra en tidplan. Tidplanen anger då alla återigen ska träffas för att avrapportera vad som genomförts och hur ärendet ska drivas vidare. När en myndighet, instans eller institution har genomfört sitt åtagande behöver de inte längre delta.

GUIDHUSET är till för att människor i utsatthet och utanförskap, inte sällan med beroendeproblematik och hemlöshet, men också med diagnoser av dyslexi, ADHD, Aspbergers och andra diagnoser. De har i egen kraft ingen möjlighet att driva sitt eget ärende utan måste ha stöd för att förstå både vilka myndigheter som ansvarar för vad, vilka instanser som tillser vad och vilka institutioner som behandlar vad. 

GUIDHUSET kan ge det stöd som behövs för att i ett andra steg samla ansvariga myndigheter, instanser och institutioner till ett ärendemöte. 

GUIDHUSET kan erhålla sin certifiering genom att personer som tidigare erhållit guidestöld ger sin rekommendation. Likaså kan olika myndigheter, instanser och institutioner godkänna och erkänna vikten av guidearbetet.

 

GUIDEHUSET bör arbeta med ekonomiskt stöd från stadsdelen. En kostnad för arvoden, lönebidrag och andra ersättningar liksom hyra för lokal, transporter och kommunikation kan ligga kring 2-3 miljoner kronor om året. Detta är en mycket liten del av vad som idag går förlorat då människor oförtjänt hamnar utanför och utan möjlighet att återkomma. 

 

GUIDHUSET skulle betydligt kunna effektivisera myndigheternas, instansernas och institutionernas arbete. Här kan allt göras i samråd, samverkan och samarbete. En gemensam plan sätter deltagaren i fokus. Gemensamma lösningar och stöd ger en sammanhållen bild av åtgärder och kostnader.

 

GUIDHUSET är ett förslag från Musketörerna i Rågsved och Convictus/Brygga. Den bygger på år av insamlade erfarenheter och kunskaper.

bottom of page